Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden aan consumenten van Forza Fietsen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Forza Fietsen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Forza Fietsen, welke roerende zaken te koop aanbiedt en/of verkoopt en gebruiker is van deze algemene voorwaarden.
 2. Consument: een natuurlijker persoon niet handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf of beroep en welke (mogelijk) wederpartij van Forza Fietsen is dan wel wordt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen Forza Fietsen en de consument.
 4. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst die;
  1. wordt gesloten zonder dat Forza Fietsen en de consument gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn en waarbij dus uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
  2. wordt gesloten waarbij Forza Fietsen en de consument gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn op een andere plaats dan een verkoopruimte van Forza Fietsen;
  3. wordt gesloten in een verkoopruimte van Forza Fietsen, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Forza Fietsen is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Forza Fietsen en de consument; of
  4. wordt gesloten tijdens een excursie die door Forza Fietsen is georganiseerd.
 5. Verkoopruimte: iedere ruimte waar Forza Fietsen permanent dan wel gewoonlijk haar activiteiten uitoefent, welke overeenkomen met de vestigingsadressen zoals aangegeven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst te ontbinden.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik moet maken van zijn ontbindingsrecht.
 8. Maatwerk: roerende zaken die door Forza Fietsen worden vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet (geheel) geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke consument geschikt zijn. 

Artikel 2 – Identiteit Forza Fietsen

Naam: Forza Fietsen

Vestigingsadres Nunspeet: Marconiweg 30, 8071 RA te Nunspeet

Postadres: Postbus 517, 8070 VB Nunspeet

Telefoon: 0341 – 217 017

E-mail: info@forzafietsen.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 74496948

B.T.W.-nummer: NL859924592B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbod van Forza Fietsen en op iedere overeenkomst, waarop Forza Fietsen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door de consument uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van iedere overeenkomst aan de consument fysiek ter hand gesteld.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst buiten de verkoopruimte en het niet mogelijk is deze algemene voorwaarden fysiek ter hand te stellen, zullen deze algemene voorwaarden langs elektronisch weg ter hand worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomst, waarvoor bij de uitvoering derden betrokken dienen te worden.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Ieder aanbod van Forza Fietsen is vrijblijvend en kan door Forza Fietsen na aanvaarding door de consument binnen een redelijk termijn van 14 dagen worden herroepen.
 2. Forza Fietsen kan niet aan haar aanbod dan wel de nakoming van het aanvaarde aanbod worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat het aanbod – dan wel een onderdeel daarvan – een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod dan wel het (latere) moment dat eventuele daarbij gestelde verplichtingen dan wel voorwaarden zijn nagekomen.
 2. Indien de consument gebruik maakt van enig herroepings- dan wel ontbindingsrecht, is Forza Fietsen gerechtigd eventueel gemaakte kosten bij de consument in rekening te brengen. Forza Fietsen zal deze kosten bij het in rekening brengen daarvan nader duiden.
 3. Forza Fietsen kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Forza Fietsen op grond van die informatie goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Forza Fietsen gerechtigd het aanbod na aanvaarding te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Forza Fietsen zal nadat zij op de hoogte is gekomen van alle feiten en factoren binnen 14 dagen gemotiveerd aan de consument aangeven dat zij tot herroeping dan wel ontbinding overgaat.
 4. Service aan huis zonder voorrijkosten is geldend, in Nederland (uitzondering van de Waddeneilanden), zolang de roerende zaken in het bezit zijn van degene die de roerende zaken heeft aangekocht. Wordt de roerende zaak overgedaan aan een andere persoon dan zullen er vanaf dat moment voorrijkosten in rekening worden gebracht. Op de Waddeneilanden en buiten Nederland worden standaard voorrijkosten in rekening gebracht.

Artikel 6 – Levering

 1. Forza Fietsen zal de roerende zaken leveren zoals dat in de overeenkomst dan wel mondeling is overeengekomen.
 2. Als plaats van levering geldt de verkoopruimte dan wel de plaats waar de consument woonachtig is conform de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst (schriftelijk) een ander adres voor de levering overeen is gekomen.
 3. De door Forza Fietsen aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en zijn, tenzij nadrukkelijk anders in de overeenkomst vermeld, geen fatale termijnen. Het niet nakomen van de leveringstermijn levert derhalve geen verzuim van rechtswege op. Indien de aangegeven leveringstermijn niet nagekomen kan worden, zal Forza Fietsen de consument daarvan terstond bericht.
 4. Indien uit de overeenkomst niet anders blijkt, komen de leveringskosten voor rekening van de consument.
 5. Indien levering onmogelijk blijkt te zijn vanwege oorzaken aan de kant van de consument, komen de daardoor ontstane bijkomende kosten voor rekening van de consument.

Artikel 7 – Betaling

 1. Voor zover niet anders in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of – bij het ontbreken van een bedenktermijn – binnen 14 dagen na het overeenkomen van de overeenkomst.
 2. Wanneer een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de betreffende overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling door Forza Fietsen is ontvangen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens terstond aan Forza Fietsen te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal Forza Fietsen een schrijven naar consument versturen waarin de consument een termijn van 14 dagen wordt gegeven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen onder vermelding van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Na het verlopen van de gegeven termijn, is de consument in verzuim komen te verkeren en derhalve wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet dan wel in verzuim is komen te verkeren, is het gehele overeengekomen bedrag opeisbaar.

Artikel 8 – Herroeping

Algemeen

 1. Bij het tot stand komen van overeenkomst buiten de verkoopruimte, waarbij roerende zaken worden ver- en gekocht, heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van de roerende zaak.
 2. Indien meerdere roerende zaken op verschillende tijdstippen worden geleverd, geldt de bedenktijd per (tijdstip van) levering.
 3. De consument heeft geen herroepingsrecht indien het gaat om een overeenkomst waarbij de consument maatwerk koopt. Indien het niet zonder meer duidelijk is dat het gaat om maatwerk, zal Forza Fietsen aan de consument vermelden dat het gaat om maatwerk.

Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. De consument zal binnen de bedenktijd aan Forza Fietsen schriftelijk kenbaar maken of hij of zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, waarbij de consument ondubbelzinnig kenbaar dient te maken om welke overeenkomst het gaat.
 2. Forza Fietsen zal na ontvangst van een rechtmatig beroep op het herroepingsrecht – behoudens lid 4 van dit artikel nu de rechtmatigheid wat dat lid betreft op dat moment niet door Forza Fietsen controleerbaar is – de consument informeren en/of instrueren omtrent het retourneren van de roerende zaken.

Verplichtingen van de consument

 1. De consument heeft het herroepingsrecht uitsluitend indien de betreffende roerende zaken compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden worden conform de instructies van Forza Fietsen. De consument zal de roerende zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de roerende zaak vast te stellen, waarbij het uitgangspunt is dat de consument de roerende zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen en kunnen.
 2. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten en eventuele schade ten gevolge van gebruikmaking van het herroepingsrecht voor rekening van de consument.

Verplichtingen van Forza Fietsen

 1. Wanneer rechtmatig gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht, zal Forza Fietsen de door de consument betaalde bedragen na verrekening van de voor rekening van consument komende kosten en/of schade aan de consument retourneren. Forza Fietsen zal het betreffende bedrag overmaken op dezelfde rekening als waarmee is betaald dan wel een door de consument schriftelijk aangegeven rekeningnummer.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Fora Fietsen blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte roerende zaak tot het moment dat de consument haar (betalings)verplichting is nagekomen.
 2. De roerende zaak komt voor risico van de consument vanaf het moment van levering.
 3. Indien de waarde van de geleverde roerende zaken vermindert en dit niet aan Forza Fietsen toegerekend kan worden, blijft de consument de volledige (betalings)verplichting verschuldigd.
 4. Zolang de eigendom van de geleverde roerende zaken niet op de consument is overgegaan, mag de consument de roerende zaken niet bezwaren of vervreemden.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Forza Fietsen staat ervoor in dat de roerende zaken beantwoorden aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Forza Fietsen staat ervoor in dat de roerende zaken die eigenschappen bezitten die – gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs – voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De standaard geldende fabrieksgarantie vervalt als de fiets gebruikt is aangekocht van een andere partij dan Forza Fietsen.
 3. Op gebruikt aangekochte Fietsen bij Forza Fietsen geldt een afwijkende garantie termijn van 3 maanden na leverdatum.
 4. Forza Fietsen staat niet in voor de deugdelijkheid van de roerende zaken indien de consument de gegeven aanwijzingen of voorschriften niet behoorlijk naleeft.
 5. Forza Fietsen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De consument dient na ontvangst van de roerende zaken binnen een redelijk termijn te onderzoeken of de roerende zaken conform overeenkomst zijn. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd dan wel had moeten constateren, volledig en duidelijk omschreven kenbaar maken bij Forza Fietsen.
 2. De consument kan geen beroep doen op non-conformiteit indien de klachten niet binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken kende dan wel behoorde te kennen, kenbaar heeft gemaakt bij Forza Fietsen.
 3. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Forza Fietsen terstond in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Forza Fietsen een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de geleverde roerende zaken.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien één (deel van) deze algemene voorwaarden niet van toepassing blijkt te zijn, doet dat niets af aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
Vraag gratis brochure aan